Fuktighet

Absolutt luftfuktighet

Absolutt luftfuktighet er et mål på hvor mye vanndamp det er i luften. Den kan utrykkes på to måter:

  • Kilogram vanndamp per kubikkmeter luft.
  • Volumet til luften endrer seg med luftrykket, derfor angis også absolutt luftfuktighet i masse vann per masse luft, for eksempel i gram vann per kilo luft. 

Ved 30 °C kan 1 kg luft inneholde ca. 30 gram vann, men ved 0 °C kan luften inneholde ca. 4 gram vann.

Relativ luftfuktighet

Relativ luftfuktighet er forholdet mellom den aktuelle vannmengden i luft og den maksimale vannmengden luften kan inneholde. Relativ luftfuktighet forkortes til RF. RF utrykkes i prosent, og er relatert til en gitt temperatur. Maksimal vannmengde (mettet luft) ved denne temperaturen er altså 100% RF.

Relativ luftfuktighet utendørs i Norge

Den relative luftfuktigheten er i snitt 80% i hele Norge, hele året. Variasjoner mellom 70% og 90% er normalt. Det er en vanlig misoppfatning at treverk tørker og stål ikke ruster om vinteren på grunn av tørr vinterluft. Det som er riktig er at den absolutte fuktigheten er lav om vinteren. Korrosjon og fukt i treverk bestemmes ut fra den relative luftfuktigheten, og den er stabil hele året. 

Fuktnivå ved økning og senking av temperatur

Ut fra ovennevnte forstår vi at når vi har en gitt mengde luft og øker temperaturen, vil den relative fuktigheten synke. På samme måte vil fuktigheten øke når luft kjøles ned.

Eksempel på fuktøkning

I august og september er temperaturene ganske høye, samtidig som fuktnivået er noe høyere enn på våren og tidlig på sommeren. Det er da problemene i krypkjellere er størst. I en krypkjeller er det normalt mye betong og berg (med høy varmekapasitet). Dette er isolert av huset og terrenget, og holder en lav temperatur. Når den varme uteluften kommer inn i krypkjelleren gjennom ventilene, synker lufttemperaturen og den relative luftfuktigheten stiger.

Eksempel på fuktreduksjon

Om vinteren er det stor temperaturforskjell inne og ute. Når huset ventileres gjennom ventiler kommer det kald luft inn, som varmes opp. Da synker den relative luftfuktigheten. Derfor er det ekstra tørt innendørs om vinteren. Den samme virkningen får man ved mekanisk avtrekk, eller med ventilasjonsanlegg som har varmegjennvinner av typen kryssvarmeveksler eller motstrømsvarmeveksler. Ved bruk av slike ventilasjonsanlegg kan inneluften bli så tørr at det er uheldig for inneklimaet. Noen slår derfor av ventilasjonsanlegget fordi det kan bli for ubehagelig. Treverk blir også unødvendig tørt. Ved bruk av ventilasjonsanlegg med kammervarmeveksler eller roterende varmeveksler føres en del av fukten som kondenserer i gjenvinneren tilbake til huset, og det blir ikke så tørt.

Eksempel i bil

Når uteluften passerer fordamperen i klimaanlegget, er denne så kald at luften kondenserer og vann renner ut i en dreneringsslange under bilen. Da reduseres det absolutte fuktnivå, mens det relative fuktnivået er 100%. Temperaturen er under doggpunktet. Deretter varmes luften opp i varmeapparatet. Denne temperaturøkningen reduserer det relative fuktnivået, slik at tørr luft kommer inn i bilen. Det har til tider blitt anbefalt å stille varmeapparatet på kald luft for å få best defrostervirkning, fordi kald luft er tørrere enn varm luft. Da har man altså misforstått.

Doggpunkt

Doggpunktet til luften i et rom, er den temperaturen luften må kjøles ned til for at vannet skal kondensere. 

  • Eksempel 1: I et gammelt hus med enkle vinduer er temperaturen i rommet 20 °C og RF 40%. Ut fra disse to tallene kan man i diagrammet under finne doggpunktet, som i dette tilfellet er ca. 6,5 °C. Temperaturen på overflaten på vinduet måles med IR-termometer og er 4 °C. I dette tilfellet vil det kondensere på vinduene.
  • Eksempel 2: I en krypkjeller er det 10 °C og RF 60%. Doggpunktet er her ca. 2,5°C. Overflatetemperaturen måles forskjellige steder i krypkjelleren, og er på det laveste 5 °C. I dette gitte tilfellet vil det ikke være problemer med kondensering. 

Doggpunkt

Hygrostat

En hygrostat er en bryter som slår av og på en luftavfukter eller en luftfukter, på samme måten som en termostat slår av og på en ovn. Hygrostater styres av relativt fuktnivå, og kan ha en fast innstilling eller være regulerbar. Ved å bruke en hygrostat, får man en jevn luftfuktighet i rommet, og man sparer strøm. 

AllTemp hygrostat